Priskategorier


Fastpris: Visa prislista
Kan ej köpas: Visa prislista
Standardprislista: Visa prislista

Leveransvillkor

 

Upphovsrättslagen är enkel: Fråga först! 
Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Precis som patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion och varumärkesrätten skyddar ett kännetecken, skyddar upphovsrättslagen bildens återgivning av ett motiv. Att visa respekt för upphovsmannens verk är en självklarhet för alla seriösa bildköpare. Att alltid fråga först gäller därför också när en bild ska användas på Internet, i intranät eller på en dvd/cd-skiva.
Vad köper jag?
När du beställer en bild i arkivet köper du bara rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. All övrig användningsrätt – upphovsrätt - är alltid upphovsmannens.

Vem äger bilden?  
Äganderätten till det levererade originalet är alltid upphovsmannens. För att du ska få behålla originalet krävs en överenskommelse med upphovsmannen. Originalet får lagras digitalt i en tryckprocess, men måste avlägsnas och returneras till upphovsmannen efter produktionen.
Hur får bilden användas? 
En bild får bara användas på det sätt som du kommet överens och avtalat med upphovsmannen om. Det gäller exempelvis en viss typ av trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller publicering på en hemsida på Internet under en viss tid. Skulle något förändras efter överenskommelsen så måste upphovsmannen först godkänna ändringen.

Vad gäller när en bild ska återanvändas? 
Om en bild ska återanvändas måste du först kontakta upphovsmannen. Tänk på att upphovsmannen kan ha rätt till ny ersättning vid återanvändning.
Får bild ändras?
Inga ändringar får göras i bilden utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskäring, retuscher, digital manipulering eller andra ändringar. För redaktionell publicering finns ibland en praxis där beskäring av bilden kan tillåtas. Förutsättningen är då att bildens innehåll inte förvanskas och att upphovsmannen känner till beskäringen i förväg.
Ska upphovsmannens namn anges när bilden används? 
Upphovsmannens namn ska anges när bilden används. Skyldigheten att ange upphovsmannen följer av upphovsrättslagen och ligger i upphovsmannens ideella upphovsrätt till bilden. I vissa sammanhang är det praktiskt omöjligt att namnge upphovsmannen, men de tillfällena är få. Huvudregeln är därför att alltid uppge upphovsmannens namn eller annan uppgift som identifierar upphovsmannen. Om upphovsmannen har försett sitt digitala original med uppgifter som identifierar och upplyser om villkoren för användning av bilden får inte dessa plockas bort utan upphovsmannens tillstånd när du använder bilden. Detsamma gäller om originalet innehåller kopieringskydd eller annan teknisk skyddsåtgärd.

Hur länge är bilden skyddad? 
Upphovsmannens ensamrätt att bestämma över sin bild gäller fram tills 70 år har passerat efter dennes dödsår. Efter upphovsmannens död är det den som får upphovsrätten till bilden genom arv, testamente eller gåva som också har ensamrätten att bestämma över den. En fotografisk bild som inte betraktas som fotografiskt verk är i stället skyddat i 50 år efter framställningsåret.

Vad gäller när människor är avbildade på bilden?
Om upphovsmannen har skapat en bild där människor finns avbildade kan det behövas ett godkännande från dessa för att bilden ska användas i reklam eller digital form. Förutsättningarna är att personen/personerna på bilden är identifierbara och framträdande på bilden. Ett godkännande från avbildad person måste vara uttryckligt. Det innebär att personen måste ha lämnat godkännande aktivt och helst skriftlig. Det är du som bär ansvaret för att ett godkännande finns när bilden används. Försäkra dig därför om att ett godkännande från avbildad person finns vid uppdrag och om fotografen inhämtat sådant godkännande för arkivbilder. 

 

Powered by: Imagedesk